Uncategorized

Translations of the 4S 2018 Meeting Theme

By October 17, 2018 No Comments

In keeping with the @4sSydney TRANSnational theme, and extending the multilingual platform of the 2017 4S meeting in Boston, we sought volunteers to translate the conference theme.

Thanks to our linguistically talented translators and to kylie valentine for coordination.

Yolŋu Translation (North Eastern Arnhem Land, Northern Territory)

Eastern-Central Arrernte (Central Australia)

Kriol translation (parts of Northern Territory, Western Australia, Queensland)

Catalan

La temàtica de la reunió anual de la Societat dels Estudis Socials de la Ciència de 2018 – TRANSnational STS- fomenta les presentacions, taules rodones i altres esdeveniments que aprofundeixin el caràcter transnacional de la Societat en si mateixa, alhora que es compromet tant amb els temes relacionats amb el prefix TRANS (a través de, més enllà de, canviar profundament) com amb la problemàtica i l’estat actual de les “nacions” -i la reafirmació dels nacionalismes- en els processos relacionats amb l’ordre global. Aprofitant l’abast global dels Estudis de la Ciència i la Tecnologia (STS), el nostre objectiu és intensificar les connexions entre els participants en les conferències (investigadors, professionals i estudiants) de diferents regions, estimulant la xerrada sobre com la 4S i altres societats acadèmiques poden proveir de la infraestructura fonamental per a futurs, transnacionals, col·laboratius i intel·lectuals compromisos. També aspirem a fomentar la consideració d’un ampli conjunt de conceptes que estan experimentant -o haurien d’experimentaruna transformació si volem abordar els principals problemes acadèmics del nostre temps. Els actuals conceptes, coneixements, pràctiques i institucions de “la nació” són exemplificants sobre la necessitat d’una radical reformulació de les formes habituals de pensar sobre l’organització del govern, dels cossos i dels mons en què vivim. També fomentem una expansiva reconsideració d’altres conceptes fundacionals i emergents (justícia, biopolítica, innovació, Imperi i el Antropocè, per exemple). Les activitats que atreguin participants en conferències sobre temes d’especial importància a Austràlia i la regió de l’Àsia-Pacífic en general -polítiques indígenes, controls fronterers, mineria, canvi climàtic o energies renovables, per exemple- seran organitzades i ofertes abans de les conferències . L’objectiu principal és posar en primer pla diverses genealogies i enfocaments, aprofitant el ric pluralisme dels STS, en sintonia amb el ric pluralisme del món contemporani.

Dutch

Het thema van de jaarlijkse bijeenkomst van de Society for Social Studies of Science (Gezelschap voor de Maatschappelijke Studie van Wetenschap) in 2018, TRANSnationale STS (wetenschaps- en techniekstudies), zoekt naar presentaties, panels en andere evenementen die toevoegen aan het transnationale karakter van 4S en daarbij aandacht besteden aan kwesties verbonden aan het voorvoegsel TRANS (over, verder dan, tot in de kern veranderd) en de problematische en veranderende status van de natie binnen een globaliserende wereld. Gebruikmakend van het wereldwijde blikveld van de wetenschaps- en techniekstudies (STS), hebben we tot doel om banden tussen conferentiedeelnemers (d.w.z. onderzoekers, professionals en studenten) uit verschillende regio’s te versterken en op deze wijze gesprekken te stimuleren over de wijze waarop 4S en onderzoeksgroepen kritische infrastructuren kunnen verstrekken voor nieuwe, transnationale, collaboratieve, intellectuele politieke betrekkingen. Ook hebben we tot doel om intensief stil te staan bij een verscheidenheid aan concepten die momenteel transformaties (zouden moeten) ondergaan om de belangrijke intellectuele, wetenschappelijke en praktische problemen van onze tijd aan te kunnen snijden. Huidige concepten, kennis(sen), praktijken en instituties van “de natie” zijn voorbeelden die het belang van radicale herformuleringen van normatieve manieren van denken en organiseren van governance (besturen), lichamen en leefwerelden tonen. Daarnaast stimuleren we een brede heroverweging van andere concepten, zowel fundamenteel als opkomend (bijvoorbeeld rechtvaardigheid, biopolitiek, innovatie, Rijk, en het anthropoceen,). Verweven door, en voorafgaand aan, de conferentie vinden activiteiten plaats die deelnemers uitnodigen zich te engageren in kwesties die specifiek spelen in Australië en de grotere AziatischPacifische regio, denk bijvoorbeeld aan inheemse politiek, grenscontroles, mijnbouw, klimaatverandering en groene energie. Het algemene doel is om verschillende oorsprongen en benaderingen van STS naar de voorgrond te brengen,gebruikmakend van de rijke veelvuldigheid van STS, parallel aan de rijke veelvuldigheid van onze huidige wereld.

Filipino

Filipino Hinihikayat ng temang TRANSnational STS sa taunang pulong para sa 2018 ng Social Studies of Science (4S) ang mga presentasyon, panel at iba pang mga kaganapan na makapagpapalalim at makapagpapalawak sa transnasyunal na karakter ng kapisanan habang dinadalumat ang mga isyung kalakip ng panlaping Ingles na trans (‘sa kabila,’ ‘sa dako pa roon’ o ‘lubusang baguhin’) at ng problematiko at nagbabagong kalagayan ng mga nasyon—at maging ng muling pag-usbong ng mga nasyunalismo—sa proseso ng pandaigdigang kaayusan. Sasamantalahin ang pandaigdigang saklaw ng Science and Technology Studies o STS upang lalong paigtingin ang ugnayan sa pagitan ng mga kalahok sa kumperensiya (mga iskolar, practitioner at mag-aaral) mula sa iba’t ibang rehiyon at pasiglahin ang talakayan hinggil sa kung papaano makapagbibigay ang 4S at iba pang samahang pandalubhasa ng mga kinakailangang imprastraktura para sa mga transnasyunal na pakikipagtulungan at gawaing intelektwal at pampulitika na nakatuon sa susunod na henerasyon. Layunin ding hikayatin na isaalang-alang ang malawak na hanay ng mga konsepto na dumaranas o nararapat magdanas ng pagbabago bago matugunan ang mga pangunahing suliraning pangkaalaman at praktikal ng ating panahon. Ang mga konsepto, kaalaman, kasanayan at institusyon ng ‘nasyon’ ay mga batayang makapagtuturo sa pangangailangan sa pagbabagong radikal ng mga nakasanayang pamamaraan ng pag-iisip at pagbabanghay sa pamamahala, pangangatawan at pamumuhay. Hinihikayat din na malawak na isaalang-alang ang iba pang mga saligan at umuusbong na konsepto tulad ng katarungan, biopolitics, inobasyon, Imperyo at ang Anthropocene. Maglulunsad ng mga aktibidad bago ang kumperensiya na maglalapit sa mga kalahok sa mga isyung may espesyal na kahalagan para sa Australia at sa mas malawak na rehiyon ng Asya-Pasipiko tulad ng indigenous politics, border control, pagmimina, climate change at renewable energy, at ilalakip din ang mga ito sa kabuuan ng mga talakayan. Ang pangkalahatang layunin ay mabigyang-diin ang magkakaibang pinagmulan at dulog ng STS gamit ang mayaman nitong pluralismo na nakatuon sa mayamang pluralismo ng kontemporaryong mundo.

French

Le sujet de la rencontre annuelle de la Société des sciences sociales de la science – TRANSnational STS – encourage les présentations, les panels, et d’autres événements qui approfondissent et étendent le caractère transnational de la Société elle-même, tout en traitant des questions suscitées tant par le préfixe TRANS- (à travers, au-delà, à changer en profondeur) que par le statut problématique et en constante évolution des « nations » – et la réaffirmation des nationalismes – dans les processus d’ordonnancement mondial. Profitant de la portée mondiale du domaine des études scientifiques et technologiques (STS), nous cherchons à renforcer les liens entre les participants de la conférence (universitaires, praticiens et étudiants) originaires de différentes régions, en stimulant les échanges sur les façons dont 4S et les autres associations universitaires peuvent procurer une infrastructure critique pour la prochaine génération, ainsi que des engagements internationaux, collaboratifs, intellectuels et politiques. Nous désirons aussi encourager la considération d’une large gamme de concepts qui subissent – ou devraient subir – des transformations afin de pouvoir s’attaquer aux problèmes pratiques et universitaires contemporains. Les concepts, connaissances, pratiques et institutions actuels de « la nation » en sont un exemple éloquent, qui ne pourrait que bénéficier d’une reformulation radicale de ses manières habituelles de penser et d’organiser la gouvernance, les instances et le quotidien de la société. Une profonde reconsidération des autres concepts, tant fondamentaux qu’émergents (justice, biopolitique, innovation, empire, ou anthropocène, par exemple), est aussi encouragée. Les activités qui mènent les participants de la conférence aux questions d’une importance particulière en Australie et, plus largement, dans la région Asie-Pacifique – politiques autochtones, contrôle des frontières, minage, changement climatique, et énergie renouvelable, par exemple – seront rassemblées et proposées avant la conférence. L’objectif final est de placer au premier plan diverses généalogies et approches des STS, et ce en profitant du riche pluralisme des STS, en harmonie avec le riche pluralisme du monde contemporain.

German

Das Thema der 2018er Jahreskonferenz der Society for Social Studies of Science (4S) lautet “TRANSnational STS”. Wir rufen zu Präsentationen, Panels und anderen Events auf, die den transnationalen Charakter der 4S selbst vertiefen und ausweiten und die zugleich Themen ansprechen, die in Bezug zum Präfix „Trans“ (hinüber, jenseits, sich grundlegend verändern) stehen, wie auch zum problematischen und sich verändernden Status von „Nationen“ – und dem Wiedererstarken von Nationalismen – in globalen Prozessen und Ordnungen. Aufbauend auf der globalen Reichweite der Science and Technology Studies (STS) ist es unser Ziel, die Verbindungen zwischen Konferenzteilnehmer*innen (Forscher*innen, Praktiker*innen, sowie Student*innen) aus unterschiedlichen Regionen zu intensivieren. Wir hoffen, Diskussionen darüber anregen zu können, wie 4S und andere wissenschaftliche Gesellschaften eine kritische Infrastruktur für neue Formen transnationaler Kollaboration und intellektueller und politischer Auseinandersetzung bereitstellen können. Wir zielen außerdem darauf ab, die Beschäftigung mit unterschiedlichsten Konzepten zu fördern, die gegenwärtig umgearbeitet werden oder werden sollten, um akademischen und praktischen Schlüsselproblemen unserer Zeit zu begegnen. Ein Beispiel dafür sind gegenwärtige Konzepte, Wissensformen, Praktiken und Institutionen der „Nation“, welche auf die Notwendigkeit einer radikalen Reformulierung geläufiger Formen hinweisen, wie wir über Herrschaft, Körper und Lebenswelten nachdenken. Wir ermutigen auch das umfassende Überdenken weiterer grundlegender und neu aufkommender Konzepte wie Gerechtigkeit, Biopolitik, Innovation, Empire und des Anthropozäns. Aktivitäten, die Konferenzteilnehmer*innen mit Themen besonderer Bedeutung für Australien und die breitere asiatisch-pazifische Region konfrontieren (z.B. indigene Politik, Grenzkontrollen, Bergbau, Klimawandel und erneuerbare Energie), werden sich durch die gesamte Konferenz ziehen und im Vorfeld angeboten werden. Das übergreifende Ziel ist es, aufbauend auf dem reichhaltigen Pluralismus von STS die vielfältigen Genealogien und Zugänge des Feldes in den Vordergrund zu rücken, die auf den reichhaltigen Pluralismus unserer gegenwärtigen Welt abgestimmt sind.

Hebrew

לימודי מדע וטכנולוגיה טרנס-לאומיים התמה של המפגש השנתי ל-2018 של ‘החברה ללימודי חברה במדע’ (- (Science of Studies Social for Society לימודי מדע וטכנולוגיה טרנס-לאומיים – מעודדת פרזנטציות, פאנלים ואירועים אחרים המעמיקים ומרחיבים את אופיה הטרנס-לאומי של ‘החברה’ עצמה, תוך עיסוק בנושאים שמעלים הן התחילית ‘טרנס’ (לרוחב, מעבר, לשנות מן היסוד) והן הסטטוס הבעייתי ומתפתח של “אומות” – והעמידה מחדש על צורות של לאומנות – בתהליכים של דירוג גלובלי. תוך מינוף המרחב הגלובלי של לימודי מדע וטכנולוגיה, מטרתנו היא לחזק את הקשר בין משתתפים בכנס )אקדמאים, אנשי מקצוע וסטודנטים( הנמצאים במחוזות שונים, לעורר שיחה על דרכים ש4S וחברות אקדמאיות אחרות יכולות לספק תשתית מהותית לעיסוקי דור המשך אינטלקטואליים פוליטיים, בשיתוף פעולה טרנס-לאומי. בנוסף אנו מתכוונים לעודד שיקול של מגוון רחב של מושגים העוברים – או צריכים לעבור – טרנספורמציה אם ברצוננו להתייחס אל בעיות אקדמיות ויישומיות מרכזיות של זמננו. מושגים עכשוויים, תחומי דעת, נוהגים ומוסדות של ‘האומה’ הן דוגמאות המצביעות על צורך בניסוח רדיקלי מחדש של דרכים שגרתיות של חשיבה על וארגון של ממשל, גופים ועולמות חיים. אנו גם מעודדים שיקול נרחב מחדש של מושגים אחרים, בסיסיים ומתהווים )צדק, ביו-פוליטיקה, חידוש, אימפריה, ועידן האנתרופוקן למשל(. פעילויות המושכות משתתפים בכנס אל נושאים בעלי חשיבות מיוחדת באוסטרליה ובאזור הרחב יותר של אסיה והפאסיפיק – פוליטיקה ילידית, שליטה בגבולות, כריית מחצבים, שינויי אקלים ואנרגיה מתחדשת, לדוגמה – ישולבו לאורך הכנס ויפורסמו לפני תחילתו. היעד הכולל הוא להבליט מגוון של אילנות יוחסין וגישות ללימודי מדע וטכנולוגיה, במינוף הפלורליזם העשיר של לימודי מדע וטכנולוגיה, בתאום עם הפלורליזם העשיר של העולם העכשווי.

Hindi

पारराीय एसटीएस सोसाइटी फॉर सोशल टडीज ऑफ साइस (4 एस) की 2018  हो वाली वाषक बठक का वषय : “पारराीय वान और ौोगकी अययन”।यह समाज पारराीय चर को गहराई और यापकता वाली ततय, पनल चचआऔर अय गतवधय को महव ता । यह व यवथा नमण की या “पार” (सव , प , पणपरवतन) उपसगऔर“रा”- राीयताआ पनथान- की समयात और वकसनशील अवथा ारा उपन क गए न पर भी वचार करता । वान और ौोगकी अययन (एसटीएस) की विक सभावनाआका लाभ उठा ए, हमारा उय व विभन तभागय (वान, और छा) बीच सबध को ती कर ए आपसी सवाद को इस तरह रत करना िजस क 4 एस और अय अकादिमक सघटन अगली पीढ़ी िलए पारराीय सहयोग तथा बौिक और राजनीतक  गतवधय सबधी बनयादी ढचा दान कर स।इस साथ-साथ हमारा उय वतमान या भवय की पतरत यापक अवधारणाआको ोसाहत करना , िजस क समकालीन अकादिमक और यावहारक समयाआको सबोधत कया जा स । “रा” सबधी समकालीन अवधारणा, ान, अकादिमक वत और सथाएउक , जो क शासन, यित और उस ससार बा पारपरक सोच तकारी पननपण की आवयकताआकी ओर इगत कर ।यह बठक अय मलभत और उामी अवधारणाआ (उदाहरणवप याय, जवराजनीतक, नवाचार, सााज्य और एोपोसीन ) यापक पनवचार पर बल ती । प समन दौरान ऐसी गतवधय को महवपणथान दया जागा जो तभागय को ऑिलया और वतत एिशया-शत अत महवपणम ज ­ वशी राजनीत, सीमा नयण, खनन, जलवायपरवतन और नवीकरणीय ऊज, की ओर आकषत करती । एसटीएस सम बलवाद का लाभ उठा ए, इस समन का सम उय एसटीएस ववध वशाविलय और पतय को असर कर ए, इसको समकालीन व सम बलवाद साथ समायोिजत करना ।

Translated by Shashank S. Tiwari PhD  Checked by Anand Pandey PhD

Indonesian

Abstrak Lokakarya Forum Studi Sosial dan Sains 2018 Sydney, Australia Transnasional STS “TRANSnational STS” merupakan topik yang diusung dalam pertemuan tahunan Forum Studi Sosial dan Sains 2018, yang merangkul berbagai panel, presentasi, dan acara lainnya untuk memperdalam dan mengembangkan makna transnasional. Topik ini akan mengkaji isu yang melekat dengan prefiks TRANS (melintasi, melebihi, untuk merubah secara menyeluruh), permasalahan perkembangan kapasitas suatu “negara”, dan penegasan kembali makna nasionalisme dalam proses konteks penataan global. Untuk meningkatkan cakupan global dari Studi Teknologi dan Sains (STS), kami ingin mempererat koneksi antara peserta lokakarya (akademisi, praktisi, dan mahasiswa) dari berbagai kawasan. Kemudian diwaktu yang bersamaan juga untuk mendorong dialog tentang bagaimana 4S dan forum akademisi lainnya dapat menyediakan wadah kolaboratif lintas negara yang kritis bagi generasi mendatang, serta inklusif di ranah intelektual dan politik. Kami pun bertujuan untuk mempertimbangkan pemikiran-pemikiran yang membawa nilai perubahan bagi permasalahan akademis dan praktis saat ini. Konsep, pengetahuan, praktek, dan institusi dari sebuah ‘negara’ merupakan suatu model yang saat ini merujuk pada kebutuhan untuk merumuskan ulang secara radikal pemikiran-pemikiran yang lumrah mengenai pengelolaan pemerintahan, kelembagaan dan lifeworlds. Oleh sebab itu, kami ingin mempertimbangkan kembali topik-topik fundamental yang sedang berkembang (seperti keadilan, biopolitik, inovasi, kerajaan, dan anthropocene). Berbagai aktivitas terkait permasalahan-permasalahan khusus di Australia dan kawasan Asia Pasifik secara luas, seperti politik pribumi, pengawasan perbatasan, pertambangan, perubahan iklim, dan energy terbarukan, akan ditelusuri lebih dalam pada lokakarya ini. Tujuan keseluruhannya yakni untuk mengedepankan berbagai jenis pendekatan dan meningkatkan nilai-nilai pluralism dari STS yang selaras dengan kemajemukan kondisi dunia saat ini.

Translator: Prananda L. Malasan Proofreader: Novitasari Ateng

Japanese

2018 4S Sydney Conference Theme [Japanese Translation] Translator: 岡澤 康浩 (Yasuhiro Okazawa) Proofreader: 河村 賢 (Ken Kawamura) トランスナショナル STS 4S(科学社会論学会)の 2018 年大会テーマは「トランス・ナショナル STS」です。これに は学会のトランスナショナルな性格を深め、拡大するような発表、パネル、その他のイベン トを歓迎するとともに、その「トランス・ナショナル」という言葉が含む二つの要素が喚起 する問題に取り組みたいという思いがこめられています。その二つの要素の一つは、横断す る、超える、一変させるといった意味をもつ接頭辞「トランス」です。そして、もうひとつ は「ネイション」です。世界がグローバルなレベルで変化するのに対応し、「ネイション」 が占める地位は疑問にさらされ進化するようにうながされていますが、同時にナショナリ ズムが再び活発になるということも起こっています。科学技術社会論(STS)のもつグロー バルな射程を最大限に活かし、わたしたちはそれぞれ異なる地域に根ざしている学会参加 者(学者、実践家、学生)の間での連携を強化することを目指しています。それは、トラン スナショナルなレベルで協力可能な知的・政治的活動のための批判的基盤を 4S やほかの学 術団体が次世代にどうすれば提供できるのかについての対話を促すことにつながるでしょ う。わたしたちはまた広範囲にわたるさまざまな概念についてたちどまって考えてみるこ とも歓迎します。たくさんの概念が変容しつつあること、あるいは変容しなければならない ということを受けとめることは、現代の学問的、実践的に重要な課題に取り組むうえで必要 なことです。国民や国家を意味する「ネイション」についてわたしたちが現在もっている概 念、知識、実践、制度というのはまさにぴったりな例です。「ネイション」について考える ならば統治、身体、そして生活世界についてわたしたちが普段考えたり、組織したりするや り方をラディカルに再編成する必要性に気づくでしょう。ほかのさまざまな概念について の大幅な再考もわたしたちは歓迎します。それは基礎的なものも、新しく登場したものも含 むでしょう(たとえば、正義、生-政治、イノベーション、<帝国>、人新世)。先住民をめ ぐる政治、国境管理、天然資源の採掘、気候変動、再生可能エネルギーといったオーストラ リア、およびより広範囲のアジア太平洋地域で特別重要な意味をもつ問題について学会参 加者の関心を引き起こすような活動は学会開催中にも事前にも行われる予定です。STS の もつ豊かな多元性の力を最大限に活用することで、STS が誇る多様な系譜とアプローチの 重要性を示し、それを現代世界の豊かな多元性と接続させることをわたしたちは目指して います。

Korean

년 국제과학기술학회(Society for Social Studies of Science: 4S) 학술대회의 주제는 초국가적 과학기술학(TRANSnational STS)입니다. 이 주제를 통해 우리는 4S의 초국가적(transnational) 특성 을 깊고 폭넓게 다루는 발표, 패널, 기타 행사를 장려하는 한편, TRANS라는 접두어가 가지는 다양 한 함의(가로지르기, 넘어서기, 완전히 변화하기)와 세계 질서에서 ‘국가’의 지위가 변화함에 따라 생기는 쟁점들을 다루고자 합니다. 우리의 목표는 과학기술학(STS)의 전 지구적 관점을 활용해 서 로 다른 지역에서 활동하는 학회 참가자들(학자, 관련 분야 종사자, 학생) 사이의 연결을 강화하고, 이를 통해 다음 세대가 장차 국경을 넘어 지적, 정치적으로 협동할 수 있도록 4S 및 기타 학술 단체가 중요한 인프라를 제공할 방법을 모색하는 것입니다. 또한 우리 시대의 핵심적인 학술적, 실제적 문제를 해결함에 있어서, 이미 변하고 있거나 앞으로 변해야 할 다양한 개념을 재고하도 록 장려하고자 합니다. (민족)국가와 관련된 개념, 지식, 실천, 제도가 대표적인 예라고 할 수 있는 데, 이는 우리가 거버넌스, 신체, 생활세계에 대해 생각하고 조직하는 방식을 근본적으로 재구성 할 필요를 제기하고 있습니다. 이번 학회는 근본적인 개념은 물론 새롭게 떠오르고 있는 개념(정 의, 생명 정치, 혁신, 제국, 인류세 등)에 대한 광범위한 재검토 역시 장려합니다. 토착 정치, 국경 관리, 광물 채취, 기후변화, 재생 가능 에너지 등 호주와 아시아-태평양 지역에서 특별히 중요한 이슈들에 대해 생각해 볼 수 있는 활동들을 학회 전반에 걸쳐 제공할 것입니다. 현대 세계의 풍 부한 다원성을 잘 받아들이는 STS의 다채로운 다원주의를 최대한 활용하여 STS의 다양한 계보와 접근법을 앞세우는 것이 이번 학회 전반의 목표입니다.

translated by Sungeun Kim checked by Heesun Shin 2018

Persian

انجمن مطالعات اجتماعی علوم موضوع کنفرانس سالانھ 2018 در سیدنی، استرالیا مطالعات علوم و فن آوری (STS (در سطح فراملی (مطالعات علوم و فن آوری = STS( ھد ِف نشست سالانھ 2018 انجمن مطالعات اجتماعی علوم ‘مطالعات علوم و فن آوری در سطح فراملی’ فرامل ِی تشوی سخنرانی ھا، نشست ھا و رویدادھایی است کھ از یک سو بھ تعمیق و گسترش ماھی ِت ِق خوِد انجمن منجر میشوند، و از دیگر سو بھ موضوعات مرتبط با پیشوند “فرا” (TRANS ،یعنی آن سو، ماورا، کاملا تغییریافتھ) و ھمچنین مرتبط با وضعیت دشوار و تکامل ِی “ملت ھا” (و بروز دوباره – ملی گرایی) در فرآیندھای نظم جھانی میپردازند. با توجھ بھ دامنھ جھانی مطالعات علوم و فن آوری (STS ،(ھدف ما این است کھ رابطھ میان شرکت کنندگان در کنفرانس (دانشمندان، کاروران، و دانشجویان) از مناطق مختلف را تقویت كنیم و ھمچنین زمینھ ای فراھم آوریم برای گفت و گو در مورد اینکھ S4 و جوامع علمی دیگر چگونھ می توانند زیرساخت ھای اساسی را برای آن دست از مشارکت فکری و سیاس ِی نسل آینده تھیھ کنند کھ بر ھمکاری در سطح فراملی استوار است. علاوه بر این، ھای ھدف ما این است کھ مفاھیمی را در کانون توجھ قرار دھیم کھ تغییر در آنھا (چھ ھم اکنون در حال وقوع مسائل علمی و عمل حال حاضر بپردازیم. ِی باشد و چھ مطلوب) زمینھ ساز این است کھ ما بتوانیم بھ مفاھیم، دانش ھا، شیوه ھا، و نھاد ھای موجوِد “ملت” نمونھ ای ھستند برای این امر کھ ما نیازمند تجدید نظری اساسی در روش ھای معمول نگرش و سازماندھی در مورد حکومت، بدن و جھان زندگی ھستیم. تجدید نظر اساسی در مفاھیم دیگر چھ اساسى و چھ نوظھور (مانند عدالت، سیاست ھای بیولوژیکی، نوآوری، امپراطوری، و آنتروپوسین) نیز تشویق می شود. فعالیت ھایی کھ توجھ شرکت کنندگان کنفرانس را بھ مسائل با اھمیت ویژه در استرالیا و بھ طور کلی تر در منطقھ آسیا و اقیانوسیھ جلب مى كنند (مثل سیاست ھای بومی، مرزبانی، فعالیتھای معدنی، تغییرات آب و ھوا، و انرژی ھای تجدید پذیر) در خلال کنفرانس برگزار شده و قبل از انجام کنفرانس در مورد آنھا اطلاع رسانی خواھد شد. ھدف کلی تبارشناسی ھا و رویکردھای متنوع مطالعات علوم و فن آوری (STS (است، با توجھ ِ برجستھ سازی غن مطالعات علوم و فن آوری و ھمچنین با در نظر گرفتن چندگانگی غن ِی جھان ِی ویژه بھ چندگانگی معاصر.

 Translation: Elise K. Burton.  Corrections: Mohsen Goudarzi

Spanish

La reunión anual de la Society for Social Studies of Science, o 4s, cuyo tema será TRANSnational STS, acogerá presentaciones, ponencias y otros eventos que profundicen y extiendan el carácter transnacional de la Sociedad, al tiempo que trata las cuestiones evocadas por el prefijo trans (‘a través de,’ ‘más allá de,’ ‘cambiar profundamente’), así como por el estado problemático y cambiante de las ‘naciones’ y el resurgir de nacionalismos en los procesos relacionados con el orden global. Aprovechando el alcance global de los Estudios de Ciencia y Tecnología (STS, por sus siglas en inglés), nuestro objetivo es intensificar las conexiones entre los participantes procedentes de diferentes regiones (investigadores, profesionales y alumnos) y estimular conversaciones sobre cómo la 4S y otras sociedades académicas podrán proporcionar la infraestructura fundamental para colaboraciones transnacionales políticas e intelectuales orientadas hacia futuras generaciones. Se espera tener en cuenta el amplio conjunto de conceptos que están experimentando una transformación (o deberían experimentarla), sin los cuales no se podría abordar los principales problemas intelectuales y prácticos de nuestro tiempo. Los conceptos, conocimientos, prácticas e instituciones actuales de la ‘nación’ son modelos que nos conducen a la necesidad por una reformulación radical de las formas habituales de pensar sobre la organización del gobierno, el cuerpo y los mundos en que vivimos. Se fomentará también un replanteamiento expansivo de otros conceptos fundacionales y emergentes (como, por ejemplo, la justicia, la biopolítica, la innovación, el Imperio o el Antropoceno). Se ofrecerán actividades antes y durante de las conferencias que acerquen a los participantes a los temas de especial importancia para Australia y la región del Asia-Pacífico en general como la política indígena, controles fronterizos, minería, cambio climático o energías renovables. El objetivo principal es poner en primer plano las diversas genealogías y enfoques de los STS, aprovechando el pluralismo rico de los mismos en sintonía con el pluralismo rico del mundo contemporáneo.

Russian

Spanish La reunión anual de la Society for Social Studies of Science, o 4s, cuyo tema será TRANSnational STS, acogerá presentaciones, ponencias y otros eventos que profundicen y extiendan el carácter transnacional de la Sociedad, al tiempo que trata las cuestiones evocadas por el prefijo trans (‘a través de,’ ‘más allá de,’ ‘cambiar profundamente’), así como por el estado problemático y cambiante de las ‘naciones’ y el resurgir de nacionalismos en los procesos relacionados con el orden global. Aprovechando el alcance global de los Estudios de Ciencia y Tecnología (STS, por sus siglas en inglés), nuestro objetivo es intensificar las conexiones entre los participantes procedentes de diferentes regiones (investigadores, profesionales y alumnos) y estimular conversaciones sobre cómo la 4S y otras sociedades académicas podrán proporcionar la infraestructura fundamental para colaboraciones transnacionales políticas e intelectuales orientadas hacia futuras generaciones. Se espera tener en cuenta el amplio conjunto de conceptos que están experimentando una transformación (o deberían experimentarla), sin los cuales no se podría abordar los principales problemas intelectuales y prácticos de nuestro tiempo. Los conceptos, conocimientos, prácticas e instituciones actuales de la ‘nación’ son modelos que nos conducen a la necesidad por una reformulación radical de las formas habituales de pensar sobre la organización del gobierno, el cuerpo y los mundos en que vivimos. Se fomentará también un replanteamiento expansivo de otros conceptos fundacionales y emergentes (como, por ejemplo, la justicia, la biopolítica, la innovación, el Imperio o el Antropoceno). Se ofrecerán actividades antes y durante de las conferencias que acerquen a los participantes a los temas de especial importancia para Australia y la región del Asia-Pacífico en general como la política indígena, controles fronterizos, minería, cambio climático o energías renovables. El objetivo principal es poner en primer plano las diversas genealogías y enfoques de los STS, aprovechando el pluralismo rico de los mismos en sintonía con el pluralismo rico del mundo contemporáneo.

Tamil

அறிவிய றித சக ஆக சகதி (4S) 2018 ஆ மாநா கெபா – நாகடத (TRANSnational) அறிவிய ம ெதாழிப ஆக. ேதசகைள கட, ேதசக அபாபட, மாறைத ேநாகி பயணி ஒ உலக அைமைப சீகி கா 4S சகதி இகெபாைள ஊவி வண விளககாசிக, கலதாக, ேம பல நிககைள வ 2018 ஆ 4S சக மாநா வரேவகிற. அறிவிய ம ெதாழிப றித சக ஆகளி (STS) உலகளாவிய இலைக ேமபத, 4S சக அைத ேபாற பிற லைமசா சகக, பனா ஒதியக, அறிவாத ம அரசிய ஈபா ேதைவயான அத தைலைற உகடைமைப எவா உவாக எ உலகி பல பதிகளி பேகபாளக இைடேய, உைரயாடைல தீவிர ெசவேத 4S 2018 ஆ மாநா றிேகா. இேபாைதய காலகடதி, மாற அைடதி, ேம மாற அைடய ேதைவயான பல ககைள பறி விவாத ெசவேத லைம சாத ம நைடைற சிகக தீ என ககிேறா – இ இமாநா மேறா றிேகா. “ேதச” எற கைத சாத தேபாதய தவக நைடைறக, நிைலயகைள ைமயான மா ஆசிைற மா வாைகைற ேபாற சிதைனகைள கிறன. அேபால நீதி, உயிரிய, ெதாழிப கபி, ஏகாதிபதிய சாராய, அபைட பவநிைல மாற ேபாற கக இெபா மபரிசீலைன ெசமா பரிைரகபகிற . ஆதிேரலியா ம ஆசியா-பசிபி பதிக றிபான பிரசைனக – உதாரணதி, பழயின அரசிய, எைல கபா, ரக ேவைல, பவநிைல மாற, பிகதக எரிசதி ஆதாரக – தலியவைற பறி பேகபாளக விவாதிக, மாநா மாநா ேபா நடவைகக ேமெகாளப. இமாநா ஒெமாத இல: அறிவிய றித சக ஆகளி (STS) ேதாவி அைறகைள அத ைறயி (STS) பைமவதி றமாக அைம, அவைற நைடைற உலகி பைமவதி சரியாக நிைலநாவேத.

Translation: Joseph Satish V. Proofreader: Kaamya Sharma

Traditional Chinese

跨國越界的 STS 翻譯:蔡虹音 審訂:江順楠、Rey Tiquia 2018 年 STS 學會年會的主題是「跨國越界的 STS」,特別鼓勵相關的發表、座談或活動, 以深入、廣泛發揚我們 STS 學會的跨國特質,並且同時關注「跨國越界」的多種不同問 題意識或現象(跨境、超脫或徹底改變「國」、「界」概念),以及在世界秩序的形塑中 持續變化、值得深究的「國家」狀態,和再次興起的國族主義所引發的各種議題。以 STS 的全球視野為基礎,我們希望加強來自不同地區的與會者(學者、專業人士和學生)之間 的連結,討論 4S 和其他學術團體要如何建立具有批判性的環境,支持年輕世代跨越疆界 共同投入知識和政治參與。我們也希望能激發更多人思考正在轉型或理應轉型的各種概 念,來處理當前時代的重要學術和現實問題。現行的「國家」相關概念、知識、實作和制 度已經定型,伴隨而來一套習以為常的治理(governance)、身體(body)和生活世界 (lifeworld)的思考和管理模式,需要我們徹底進行重塑。我們也鼓勵重新開拓其他基礎 或 新 興 概 念 的 新 思 路 , 例 如 正 義 ( justice ) 、 生 命 政 治 ( biopolitics ) 、創新 (innovation)、帝國(Empire)和人類世(Anthropocene)。在此次研討會開始前,我們 會先構思並提供一些活動,邀請與會者加入討論澳洲和泛亞洲太平洋地區的重要議題,例 如原住民政治(indigenous politics)、邊境管制(border controls)、採礦(mining)、氣候 變遷(climate change)和再生能源(renewable energy)。整體目標是要凸顯 STS 各色各樣 的系譜和取徑,發揮 STS 深厚的多元主義,共鳴於豐富多元的當代世界。

Translator: Tsai, HungYin Reviewer: Chiang, Shun-Nan & Tiquia, Rey

Turkish

4S 2018 (Sidney, Avustralya) Yıllık Konferans Teması: “Ulus-ötesi bilim ve teknoloji çalışmaları” Society for Social Studies of Science (4S) 2018 yıllık konferansının teması “Transnational STS”, hem TRANS ön ekinin (karşısın(d)a, ötesin(d)e, tamamen değiştirmek adına) hem de “uluslar”ın küresel düzenleme süreçleri bağlamında sorunlu ve değişmekte olan statüsü ile ortaya çıkan sorunları konu edinmekle beraber, Topluluğun ulus-ötesi karakterini derinleştiren ve genişleten sunumları, panelleri ve diğer etkinlikleri desteklemektedir. Amacımız Bilim ve Teknoloji Çalışmaları’nın (BTÇ) küresel kapsamından yararlanarak, farklı bölgelerden gelen konferans katılımcılarının (akademisyenler, uygulayıcılar ve öğrenciler) arasındaki bağlantıyı güçlendirmek ve 4S ve diğer akademik toplulukların yeni nesil, ulus-ötesi işbirliğine dayalı, entelektüel ve siyasi uğraşlar için kritik altyapı sağlayabilecekleri yollarla ilgili diyaloğu teşvik etmektir. Günümüzün temel akademik ve pratik sorunlarına değinmek için, değişmekte olan— veya değişmesi gereken—çeşitli kavramların irdelenmesini de teşvik etmeyi hedefliyoruz. “Ulus”un mevcut kavramları, bilgisi, pratikleri ve kurumları örnek teşkil ederek; yönetişim, kurumlar ve yaşam dünyalarına dair alışılagelmiş düşünüş ve düzenleyişlerin kökten olarak yeniden formüle edilmesinin gerekliliğini işaret etmektedir. Diğer temel ve yeni ortaya çıkan kavramların (örneğin adalet, biyopolitika, yenilik, İmparatorluk ve Yeni insan çağı-Antroposen) daha kapsamlı bir şekilde yeniden düşünülmesi de teşvik edilmektedir. Konferans öncesi ve sırasında, katılımcıların ilgisini Avustralya ve daha geniş anlamda Asya-Pasifik bölgesi için özel önem taşıyan konulara (örneğin yerel politikalar, sınır kontrolleri, madencilik, iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji konularında) çekecek etkinlikler düzenlenecektir. Genel hedef, çağdaş dünyanın zengin çoğulculuğuna uyumlu bir şekilde STS’nin zengin çoğulculuğuna dayanan çeşitli STS soybilim ve yaklaşımlarını ön plana çıkarmaktır. Translation: Elise K. Burton Corrections: Ceyhun Arslan and Efe Balıkçıoğlu Further corrections by STS TURKEY Coordination and the STS TURKEY Dictionary Team (Kaya Akyüz, Arsev Umur Aydınoğlu, Cansu Birdal, Harun Kaygan and Melike Şahinol)